Sökning: "Jonna Eriksson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Jonna Eriksson.

 1. 1. Postoperativ kroppstemperatur hos hundar som genomgått tandåtgärd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jonna Eriksson; Felicia Jonsson; [2022]
  Nyckelord :djuromvårdnad; hypotermi; journal; monitorering; postoperativ; PTR;

  Sammanfattning : Djur som genomgår anestesi utsätts för flera risker, en av de vanligaste är att djuret drabbas av hypotermi. I en hypoterm kropp sker det flera fysiologiska förändringar som påverkar djuret negativt. Hypotermi kan till exempel leda till ökat syrgasbehov, dysfunktion av organsystem, ökad risk för infektioner och längre återhämtningstid. LÄS MER

 2. 2. Återhämtningsstrategier för kvinnor 30-40 år : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Jenny Asplund; Jonna Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Coping; Hälsa; Hälsopromotion; Kvalitativ studie; KASAM; Kvinnor; Återhämtning och Återhämtningsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och beskriva återhämtningsstrategier hos kvinnor 30–40 år. Metod: Tio kvinnor i åldern 30–40 år deltog i studiens semistrukturerade intervjuer som analyserades genom en kvalitativ tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. Ekologiskt hållbara bostadsprojekt - i egen regi : För medelstora entreprenadföretag

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jonna Eriksson; Adam Olsson; [2021]
  Nyckelord :Project development; process methodology; the building process; ecological sustainability; Egen regi; projektutveckling; processmetodik; byggprocessen; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to create a plan of procedure for medium-sized construction companies that want to work with project development based on Swedish laws and regulations. The plan of procedure will document how these companies can start with ecologically sustainable housing projects in the initial stage of the construction process. LÄS MER

 4. 4. Påverkas arbetsmotivation av påtvingat distansarbete under Covid-19 pandemin? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jonna Eriksson; Fanny Danielsson; [2021]
  Nyckelord :Psykologi; Arbetsmotivation; Distansarbete; Covid-19; Self Determination Theory;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med en kvantitativ enkätundersökning studera graden av arbetsmotivation och hur den påverkas av distansarbete, samt att undersöka om arbetsmotivation och distansarbete korrelerade med faktorerna; inställning till förändring, balans mellan arbets- och privatliv, interaktion med kollegor samt samhörighet till kollegor. Studien baserades på Self Determination Theory som utifrån människans tre psykologiska behov, autonomi, kompetens och samhörighet, redogör för arbetsmotivation. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av utevistelse för personer som bor på vård- och omsorgsboenden : En beskrivande litteraturstudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Jonna Sjöstrand; Minna Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Garden; nursing; recovery; residential facilities; wellbeing; Omvårdnad; trädgård; vård- och omsorgsboenden; välbefinnande; återhämtning;

  Sammanfattning : INTRODUKTION: Människor har länge varit intresserade av naturen och dess påverkan på mänskligheten. Ur ett historiskt perspektiv har naturen och omgivningens relevans spelat en viktig roll inom sjukvårdsyrket. Genom Florence Nightingales synsätt och metodiska arbete fastställdes sambandet mellan vårdmiljön och patienternas hälsa. LÄS MER