Sökning: "Jonna Möller Heikkilä"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonna Möller Heikkilä.

  1. 1. Hur upplevs vårdmötet av patienter som identifierar sig som HBT? : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Jonna Möller Heikkilä; Anna Leander; [2017]
    Nyckelord :HBT; vårdmöte; patient; upplevelse;

    Sammanfattning : Introduktion: Synen på personer som identifierar sig som homosexuella, bisexuella och/eller transpersoner (HBT) har förändrats genom tiderna, samhället influeras fortfarande av hetero- och cisnormativitet. Trots att sjuksköterskor ska ge jämlik vård influeras även de av dessa normer, vilket kan inverka på patienternas upplevelse av möten i vården. LÄS MER