Sökning: "Jonna Midborn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonna Midborn.

  1. 1. Upplevelse av skriftlig information inför självständig bortkoppling av cytostatikapump

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Isabella Lindgren; Jonna Midborn; [2021-06-28]
    Nyckelord :Egenvård; cytostatikabehandling; patientutbildning; onkologi; personcentrerad vård; kolorektalcancer; patientupplevelse;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kolorektalcancer är den tredje största cancerformen globalt och nationellt och tackvare nya behandlingsformer lever personer med kolorektalcancer längre med sin sjukdom.Behandling med cytostatikainfusion är vanligt. LÄS MER