Sökning: "Jonna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Jonna Olsson.

 1. 1. Finns det möjlighet att delta? : en studie om hur lärare genom assisterande teknik kan öka delaktigheten i skolan för elever i läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jonna Olsson; Johanna Mathisson; [2020]
  Nyckelord :Assistive technology; digital tools; ICT; reading and writing difficulties; participation; togetherness; accessibility; cooperation.; Assisterande teknik; digitala verktyg; IKT; läs- och skrivsvårigheter; delaktighet; tillhörighet; tillgänglighet; samhandling;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur olika professioner ser på hur lärare genom assisterande teknik kan öka delaktigheten i skolan för elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer och deltagarna består av två specialpedagoger, en speciallärare, en logoped, en IT-pedagog och en forskare inom läs- och skrivsvårigheter samt assisterande teknik. LÄS MER

 2. 2. Differentierad läsundervisning : Läsutveckling för alla elever?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jonna Olsson; Johanna Mathisson; [2020]
  Nyckelord :Pedagogical differentiation; individualization; pedagogical inclusion; reading development.; Pedagogisk differentiering; individualisering; pedagogisk inkludering; läsutveckling.;

  Sammanfattning : Följande studie har som avsikt att belysa pedagogisk differentiering, pedagogisk inkludering, individualisering och läsundervisning samt desssamband. Avslutningsvis sammanförs begreppen för att visa hur de samspelar med varandra i ett sociokulturellt klassrum, där målet är att optimera elevernas läsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Adekvat digital kompetens - hjälpt eller stjälpt av mobiltelefonen?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Jonna Carlson; Amanda Olsson; [2019]
  Nyckelord :digitalisering; digital kompetens; nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet; mobilanvändning; mobilförbud; mobiltelefon;

  Sammanfattning : Mobiltelefonen är viktig på individ- och systemnivå men mobiltelefonens roll i skolans värld är inte lika självklar enligt samhällsdebatten och svensk politik. Digitalisering genomsyrar däremot både samhället och skolan vilket visar sig i olika digitaliseringsstrategier med digital kompetens som en gemensam nämnare. LÄS MER

 4. 4. Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna : En vetenskaplig essä om hur vi fritidhemslärare bemöter elevers konflikter över nätet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Angelica Olsson; Angelica Wallgren; [2019]
  Nyckelord :Horizons of understanding; conflict; digital environments; attitudes; prejudices; relationships and communication; Förståelsehorisonter; konflikt; digitala miljöer; attityder; fördomar; relationer och kommunikation;

  Sammanfattning : Querelle des anciens et des modernes - striden mellan det gamla och det moderna, är en vetenskaplig essä om de krockar som kan uppstå i den dagliga verksamheten när förståelsen brister gällande elevers relationsskapande och identitetsskapande online. Relationsskapandet och identitetsskapandet sker både i spel och i chattfunktioner i digitala miljöer. LÄS MER

 5. 5. Energikartläggning av 30-tals villa i Ljusdal : Utredning av värme- och ventilationssystem samt lönsamhetsanalys av solcellsanläggning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem

  Författare :Jonna Olsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna energikartläggning syftar till att presentera förslag på passande ventilations- och uppvärmningslösning, samt att undersöka möjligheterna att installera en solcellsanläggning för en fastighet i Våxäng, Ljusdal. Fastigheten är en 30-tals stenvilla med krypgrund som ska totalrenoveras och byggas ut inklusive byte av fönster till 3-glasfönster, golven renoveras och ventilation skall installeras. LÄS MER