Sökning: "Jonna Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Jonna Olsson.

 1. 1. Fysisk aktivitets effekt på fatigue hos barn och unga vuxna med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jonna Olsson; Cajsa Gredenhag; [2022-01-18]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; barn och unga vuxna; cancer; fatigue;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje dag i Sverige drabbas ett barn av cancer. Med cancerdiagnosen kommer många förändringar i barnets liv relaterat till behandlingar, symtom och biverkningar. Fatigue är ett symtom som många cancersjuka patienter upplever, både före och efter behandling. LÄS MER

 2. 2. Ekologiskt hållbara bostadsprojekt - i egen regi : För medelstora entreprenadföretag

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jonna Eriksson; Adam Olsson; [2021]
  Nyckelord :Project development; process methodology; the building process; ecological sustainability; Egen regi; projektutveckling; processmetodik; byggprocessen; ekologisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to create a plan of procedure for medium-sized construction companies that want to work with project development based on Swedish laws and regulations. The plan of procedure will document how these companies can start with ecologically sustainable housing projects in the initial stage of the construction process. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans förebyggande åtgärder vid hot och våld på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jonna Norén; Marlene Olsson; [2021]
  Nyckelord :Emergency department; nurse; preventive measures and violence; Akutmottagning; förebyggande åtgärder; sjuksköterska och våld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som drabbats av en akut skada eller sjukdom söker vård på akutmottagningen, detta är en central verksamhet i hälso- och sjukvården. När patienter upplever brister i bemötandet från sjuksköterskan kan detta leda till hotfulla situationer. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med stressrelaterad ohälsa : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Johanna Allanson; Jonna Olsson; [2021]
  Nyckelord :Stressrelaterad ohälsa; arbetsterapi; kvinnor; aktivitetsmönster; aktivitetsbalans; stress; arbetsterapeutisk intervention;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att systematiskt granska studier och sammanställa vilka arbetsterapeutiska interventioner kvinnor med stressrelaterad ohälsa erhåller samt resultatet avdessa. Datainsamling har gjorts i databaserna PubMed CINAHL, PsycINFO, OT-seeker och Scopus via Luleå tekniska universitet. LÄS MER

 5. 5. Finns det möjlighet att delta? : en studie om hur lärare genom assisterande teknik kan öka delaktigheten i skolan för elever i läs- och skrivsvårigheter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Jonna Olsson; Johanna Mathisson; [2020]
  Nyckelord :Assistive technology; digital tools; ICT; reading and writing difficulties; participation; togetherness; accessibility; cooperation.; Assisterande teknik; digitala verktyg; IKT; läs- och skrivsvårigheter; delaktighet; tillhörighet; tillgänglighet; samhandling;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur olika professioner ser på hur lärare genom assisterande teknik kan öka delaktigheten i skolan för elever i läs- och skrivsvårigheter. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer och deltagarna består av två specialpedagoger, en speciallärare, en logoped, en IT-pedagog och en forskare inom läs- och skrivsvårigheter samt assisterande teknik. LÄS MER