Sökning: "Jonna Taskila"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonna Taskila.

  1. 1. Att Organisera Processer : semesterrekrytering på Sandvik Materials Technology

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

    Författare :Heidi Rudbäck; Jonna Taskila; [2008]
    Nyckelord :Arbetsfördelning; Samverkan; Kommunikation; Processbeskrivning; Rekryteringspolicy;

    Sammanfattning : Bakgrunden till studien är de förändringar i form av minskade produktionsstopp som Sandvik Materials Technology (SMT) infört från och med sommaren 2005. Detta har inneburit att vissa produktionsområden stänger ner sin tillverkning från fyra veckor till inga produktionsstopp under sommaren. LÄS MER