Sökning: "Jonny Berzelius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonny Berzelius.

  1. 1. Huvudet på spiken! : Kompetensutveckling inom byggsektorn

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

    Författare :Jonny Berzelius; Anna Pettersson; [2006]
    Nyckelord :kompetens; kompetensutveckling; byggsektor; arbetslivspedagogik; ;

    Sammanfattning : Undersökningen tar avstamp i SOU 2002:115. Här påvisas behovet av kompetensutveckling inom byggsektorn. Ett problem är om aktörerna definierar kompetensutveckling olika vid samarbete i frågan. En teoretisk bakgrund beskriver forskningsområdet. LÄS MER