Sökning: "Jonny Fherm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jonny Fherm.

  1. 1. LoRaWANuppkopplade smartcyklar : En studie som undersöker hur väl LoRaWAN fungerar för smartcyklar.

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

    Författare :Erik Befwe; Jonny Fherm; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if LoRaWAN is a possible alternative to older, more established, wireless networks in the smart bike context, and how much power a LoRaWAN node consumes in the same context. A hardware application was developed where a connection to the LoRa network can be achieved. LÄS MER