Sökning: "Jordabalken"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade ordet Jordabalken.

 1. 1. Rättelse i fastighetsregistrets inskrivningsdel : Kan det vara mer rätt att rätta mer?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Isabell Nerman; Jesper Andersson; [2021]
  Nyckelord :Correction; Real Property Register; administrative law; rule of law; Land Code; Rättelse; fastighetsregister; förvaltningsrätt; rättssäkerhet; jordabalk;

  Sammanfattning : Av 19 kap. 22 § 1 st. första meningen jordabalken följer att om fastighetsregistrets inskrivningsdel innehåller någon uppenbar oriktighet som beror på inskrivningsmyndighetens eller någon annans skrivfel, på något liknande förbiseende eller på ett tekniskt fel, ska inskrivningsmyndigheten rätta uppgiften. LÄS MER

 2. 2. Juridiska problem vid ombildning av hyresrätt till bostadsrätt : En genomgång av ombildningsförfarandets problematik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Alexander Marklund; Klas Palmér; [2021]
  Nyckelord :ombildning; ombilda; ombildning av hyresrätt; hyresrätt; bostadsrätt; ombildningslagen; jordabalken; hyreslagen; fastighetsrätt;

  Sammanfattning : Ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har varit en företeelse på den svenska bostadsmarknaden sedan 70-talet. Förfarandet är komplext och upplevs svåröverskådligt vilket inte sällan medför problem för ombildningens parter. LÄS MER

 3. 3. Nya perspektiv på fastighetstillbehör : Om Immovable-associated equipment i MAC-protokollet till Kapstadskonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karl Skorup Averås; [2021]
  Nyckelord :MAC protocol; Cape Town Convention; CTC; Immovable-associated equipment; fastighetstillbehör; kapstadskonventionen; mac-protokollet; MAC; sakrätt; finansiering; panträtt; säkerhetsrätt; lösörefinansiering; säkerhetsöverlåtelse; leasing; sakrätt; krediträtt; internationell säkerhetsrätt; hypotekarisk panträtt; 2 kap. JB; jordabalken; tillbehör;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Nyttjanderättformernas fördelar och nackdelar : En jämförelse av nyttjanderätter med en utblick mot Norge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Sofia Hallefält; [2021]
  Nyckelord :Right of use; Usufruct; Norway; Easement usufruct; Lease; Ground leases; Tenancy; Rent; Site leasehold right; Nyttjanderätt; Bruksrett; Norge; Servitutt; Arrende; Tomtefeste; Hyra; Husleie; Tomträtt;

  Sammanfattning : Det fastighetsrättsliga rättsområdet är stort och innefattar bland annat upplåtelse avnyttjanderätter. Dessa rättigheter kan vara av olika karaktär och uppkommit på olikasätt men det gemensamma för alla nyttjanderätterna är att det grundas på avtal samtär begränsade i tid. LÄS MER

 5. 5. Arrenderättens förverkande - grunder för upphörande och skillnader beroende på hur arrendet klassificeras

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Malin Lilliehöök; [2020]
  Nyckelord :arrendator; klassificering; besittningsskydd; dispositiv; förverkande; generalklausul; jordägare; nyttjanderätt; upphörande; uppsägning; ringa betydelse; semidispositiv; självinträde; synnerlig vikt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Leaseholds that ceases due to forfeiture rarely happens. In order to successfully claim the cease of leasehold due to forfeiture, the violation needs to be significant. Swedish Land and Cadastral Legislation (Land Code) contains the grounds of forfeiture and it also states that the matter needs to be more than minor importance. LÄS MER