Sökning: "Josef Charif"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josef Charif.

  1. 1. Företags kommunikativa tonläge och kapital behov - En lingvistisk analys

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Simon Olsson; Josef Charif; [2019-08-13]
    Nyckelord :Nyemissioner; tonläge; pressmeddelanden; informationsasymmetri; finansiering;

    Sammanfattning : I vissa företag kan det av olika anledningar finnas ett behov av ett extra kapitaltillskott. Negativa resultat, låg soliditet eller förvärvs- och investeringsplaner är några av dessa anledningar. Anskaffandet av kapital kan ske genom olika metoder. LÄS MER