Sökning: "Josefin Brock Von Rein"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin Brock Von Rein.

 1. 1. Utvärdering av ett socialiserings- och träningsprogram för kaniner i medicinsk forskning : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Brock von Rein; [2022]
  Nyckelord :kanin; hantering; träning; socialisering; rädsla; stress; försöksdjur;

  Sammanfattning : 2018 var kaninen det tredje vanligaste försöksdjuret inom EU. I egenskap av ett litet bytesdjur medföljer dock naturlig rädsla för människan och låg stresströskel vid hantering, vilket riskerar äventyra såväl djurvälfärd som forskningskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Generella principer för virala vektorsystem och deras tillämpning inom veterinärmedicin

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Josefin Brock von Rein; [2018]
  Nyckelord :viral vektor; genterapi; cancer; vaccin; veterinärmedicin;

  Sammanfattning : Under lång tid betraktades virus enbart som ett hot mot djur och människor med stor risk att åsamka skada. Framgångar i molekylär virologi kom att bredda den uppfattningen och visa att den virala infektionsvägen var användbar för terapeutiska syften. LÄS MER