Sökning: "Josefin Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Josefin Carlsson.

 1. 1. Upplevelsen av fysiska pausaktiviteter i matematik : Ett elevperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Carlsson; Josefin Järvinen; [2019]
  Nyckelord :fysisk pausaktivitet; elevers upplevelser; elevperspektiv; matematik;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Då en tidigare forskningsöversikt indikerat att det finns luckor i den nuvarande forskningen gällande fysiska pausaktiviteter i matematik har denna studie undersökt hur elever upplever en fysisk pausaktivitet samt förståelsen till varför fysiska pausaktiviteter genomförs. Studien är genomförd med 64 elever i årskurs 1 på en skola i Borås där alla medverkade i en fysiskpausaktivitet. LÄS MER

 2. 2. Värdeminskning av Goodwill : En komparativ studie mellan regelverken K3 och IFRS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Widercrantz; Josefin Carlsson; [2019]
  Nyckelord :K3; IFRS; goodwill; avskrivning; nedskrivning; finansiella nyckeltal; signaler och information;

  Sammanfattning : Förvärvad goodwill är en immateriell tillgång som uppstår vid ett rörelseförvärv, i redovisningen hos det förvärvande företaget. Detta om köpeskillingen överstiger det förvärvade företagets nettotillgångar. Denna tillgång får redovisas i balansräkningen, enligt både K3 och IFRS. LÄS MER

 3. 3. Fysiska aktivitetspausers påverkan på matematikresultat : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Carlsson; Josefin Järvinen; [2019]
  Nyckelord :Integrerad fysisk aktivitet; fysiska aktivitetspauser i klassrummet; matematik; klassrumsbaserad fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning: I denna forskningsöversikt har vi sammanställt den forskning som finns om fysiska pausaktiviteter i skolan och redogjort för den med fokus på ämnet matematik. Forskningen belyser vikten av att röra på sig under skoldagen och vilka effekter det har för elevers akademiska prestationer. LÄS MER

 4. 4. Identifying Factors Behind Successful Market Establishment of ICT-based Medical Self-Care Solutions

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Marcus Carlsson; Josefin Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Healthcare; ICT; Market establishment; Market penetration; Medical Self-care; MedTech; Monitoring care; Preventive care.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background Today’s healthcare faces a transformation, driven by an ageing population and an over encumbered care and welfare sector. Self-care solutions based on emerging information and communication technologies make it possible for patients to monitor their medical conditions from home, without the direct assistance of healthcare professionals. LÄS MER

 5. 5. Redovisningsregelverk – Något som leder till ekonomiska konsekvenser?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Carlsson; Ingrid Hagnelius; Erik Isberg; [2017]
  Nyckelord :K3; K2; Redovisningsregelverk; Fastighetsbolag; Ekonomiska konsekvenser; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att studera huruvida redovisning enligt K2- respektive K3-regelveket medför några ekonomiska konsekvenser för fastighetsbolag. Metod: Uppsatsen utgår från den deduktiva forskningsansatsen och följer en kvantitativ forskningsmetod. LÄS MER