Sökning: "Josefin Carlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Josefin Carlsson.

 1. 1. Lönar det sig att göra gröna investeringar? : En kvantitativ undersökning på 570 miljöinnovativa företag för att undersöka sambandet mellan miljöprestanda och finansiell lönsamhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Berglund; Anna Carlsson; [2020]
  Nyckelord :ESG; finansiell lönsamhet; miljöinnovativa företag; miljöprestanda; ROA; ROE;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka om ökad miljöprestanda leder till finansiell lönsamhet inom miljöinnovativa företag samt om det råder någon skillnad utifrån olika branscher. Jordens resurser överkonsumeras och klimatförändringarna blir ett allt mer omdiskuterat ämne hos såväl organisationer som dess intressenter. LÄS MER

 2. 2. Kommersiella kit för detektion av makrolidresistens hos Mycoplasma genitalium : En litteratursammanställning som underlag för implementering i rutinverksamhet på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Josefin Gustafsson; Katarina Carlsson; [2020]
  Nyckelord :M. genitalium; 23S rRNA; azitromycin; PCR; metodutvärdering; ResistancePlus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av fysiska pausaktiviteter i matematik : Ett elevperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Carlsson; Josefin Järvinen; [2019]
  Nyckelord :fysisk pausaktivitet; elevers upplevelser; elevperspektiv; matematik;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Då en tidigare forskningsöversikt indikerat att det finns luckor i den nuvarande forskningen gällande fysiska pausaktiviteter i matematik har denna studie undersökt hur elever upplever en fysisk pausaktivitet samt förståelsen till varför fysiska pausaktiviteter genomförs. Studien är genomförd med 64 elever i årskurs 1 på en skola i Borås där alla medverkade i en fysiskpausaktivitet. LÄS MER

 4. 4. Värdeminskning av Goodwill : En komparativ studie mellan regelverken K3 och IFRS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Widercrantz; Josefin Carlsson; [2019]
  Nyckelord :K3; IFRS; goodwill; avskrivning; nedskrivning; finansiella nyckeltal; signaler och information;

  Sammanfattning : Förvärvad goodwill är en immateriell tillgång som uppstår vid ett rörelseförvärv, i redovisningen hos det förvärvande företaget. Detta om köpeskillingen överstiger det förvärvade företagets nettotillgångar. Denna tillgång får redovisas i balansräkningen, enligt både K3 och IFRS. LÄS MER

 5. 5. Fysiska aktivitetspausers påverkan på matematikresultat : En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Carlsson; Josefin Järvinen; [2019]
  Nyckelord :Integrerad fysisk aktivitet; fysiska aktivitetspauser i klassrummet; matematik; klassrumsbaserad fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Sammanfattning: I denna forskningsöversikt har vi sammanställt den forskning som finns om fysiska pausaktiviteter i skolan och redogjort för den med fokus på ämnet matematik. Forskningen belyser vikten av att röra på sig under skoldagen och vilka effekter det har för elevers akademiska prestationer. LÄS MER