Sökning: "Josefin Danielsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Josefin Danielsson.

 1. 1. Stresshanteringsmetoder sjuksköterskor kan använda för att minska arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Josefin Danielsson; Mathilda Persson; [2020]
  Nyckelord :Stress; arbetsrelaterad stress; stresshanteringsmetoder; sjuksköterska; omvårdnad; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad stress är vanligt inom sjukvården och drabbar ofta sjuksköterskor. En långvarig negativ stress kan leda till sjukdom som till exempel utmattning och detta kan leda till sjukskrivningar samt personligt lidande. Arbetsstress är en starkt bidragande faktor som gör att sjuksköterskor väljer att lämna yrket. LÄS MER

 2. 2. Läromedelsanalys - Hur framställs utomeuropeisk historia kring första världskriget i högstadiets läroböcker?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Danielsson; Josefin Helm; [2018]
  Nyckelord :Historia; Historiedidaktik; Historiekultur; Kvalitativ innehållsanalys; Kvantitativ innehållsanalys; Läroböcker; Läromedelsanalys; Textanalys; Utomeuropeisk historia;

  Sammanfattning : I vår undersökningsstudie har vi utgått från frågeställningar som handlar om hur utomeuropeisk historia inkluderas i framställningen av första världskriget i svenska historieläroböcker utgivna mellan tidsperioderna 1990-talet och 2000-talet. Vi har undersökt sex olika läroböcker från olika tidsperioder där vi har studerat vilka utomeuropeiska länder som inkluderas samt på vilket sätt de framställs. LÄS MER

 3. 3. ”Dölj din identitet och åk tillbaka” : En kvalitativ studie om asylsökande transpersoners upplevelser av asylprocessen i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Simon Andersson; Josefin Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Transperson; asylsökande; Migrationsverket; könsidentitet; bevisbörda; identitetsdöljande; maktmissbruk; intersektionalitet; queerteori;

  Sammanfattning : Transpersoner är en särskilt utsatt grupp i asylprocessen som ofta blir misstrodda och diskriminerade av myndigheter. De tvingas bevisa sin könsidentitet utifrån stereotypa uppfattningar om transpersoner. Upplevs de inte som trovärdiga nekas de asyl och utvisas. LÄS MER

 4. 4. Det är ju friheten att välja som vi ska kämpa för : - Hur lärare kan främja kritiskt tänkande genom bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Josefin Danielsson; [2018]
  Nyckelord :kritiskt tänkande; kritiskt förhållningssätt; bildpedagogik; bildundervisning; critical thinking; art education;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur lärare kan arbeta för att främja ett kritiskt förhållningssättbland eleverna genom bildundervisning. Ett kritiskt förhållningssätt innebär inte endast enförmåga att kritiskt granska och bedöma information, utan handlar även om problemlösning,självinsikt och att våga formulera sina egna åsikter, och det handlar om förmågan att kunna se sakerur någon annans perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Elevers samarbete vid matematisk problemlösning i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Cathrine Karlsson; Josefin Danielsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER