Sökning: "Josefin Grahn"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefin Grahn.

 1. 1. Mitt liv som hivpositiv : Upplevelser av lidande

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ida Gunnarsson; Josefin Grahn; [2017]
  Nyckelord :Attitudes; People living with HIV; Qualitative content analysis; Stigma; Suffering; Attityder; Kvalitativ innehållsanalys; Lidande; Personer som lever med HIV; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av sjuksköterskans främsta arbetsuppgift är att lindra lidande. I tidigare forskning framkommer att det råder stigmatisering kring HIV och att vårdpersonal har negativa attityder gentemot personer som lever med sjukdomen. LÄS MER

 2. 2. Analys av störningsmoment i byggproduktionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefin Grahn; [2017]
  Nyckelord :Lean; Lean Construction; icke värdeskapande tid; icke värdeskapande aktiviteter; produktivitet byggbranschen; produktivitetsutveckling byggbranschen; effektivitet byggbranschen; slöseri; störningsmoment; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggsektorn har länge varit kritiserad för sin låga produktivitetsutveckling och flertalet utredningar har gjorts som visar att byggindustrin har en lägre produktivitetsutveckling än övriga industrier. Det finns ett gemensamt intresse i byggbranschen att öka produktiviteten för byggandet. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefin Grahn; [2015]
  Nyckelord :Rekordåren; miljonprogrammet; energieffektivisering; flerbostadshus; miljömål; hållbar utveckling; god bebyggd miljö; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problemställning: Vilka möjligheter och problem finns vid energieffektivisering av rekordårens flerbostadshus? Hur arbetar man i det studerade fallföretaget med energi- och miljöfrågor i sina flerbostadshus för att bidra till en hållbar utveckling och för att nå de uppsatta miljömålen? Syfte: Studiens syfte är att öka kunskapen om vilka möjligheter men även hinder det finns vid energieffektivisering av de flerbostadshus som tillhör rekordåren. Syftet är också att studera ett specifikt fastighetsbolag för att ta reda på hur de arbetar för att bidra till att miljömålen uppnås och för att främja en hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Three Change Agents' Space of Action: A Case Study at Makerere University in Kampala, Uganda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Josefin Grahn; Anna Sunesson; [2013]
  Nyckelord :Leadership; Organisational Culture; Organisational Structure; National Culture; Change Agent; Space of Action; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to identify what possibilities three lecturers, called Change Agents, have to implement the concepts from the training programme “Child Rights, Classroom and School Management” at Makerere University. We have analysed how the three factors leadership, organisational structure and organisational culture have affected their space of action in the implementation process. LÄS MER

 5. 5. Torka rumpor eller krocka bilar - en komparativ studie om hur tjejer diskuterar valet av gymnasieprogram.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Andrea Petersson; Josefin Grahn; [2009]
  Nyckelord :Kön; norm; status; klass; gymnasieval;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med vår uppsats är att undersöka hur tjejer på två yrkesförberedandegymnasieprogram ser på sig själva, sitt gymnasieval och sin framtid.Undersökningen utgår från ett kvinno- respektive mansdominerat program ochuppsatsen fokuserar på kön, norm, status och klass. LÄS MER