Sökning: "Josefin Hallenberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Hallenberg.

  1. 1. Konceptet mobilitet som tjänst : Viktiga kompetenser och möjliga utmaningar vid vidareutvecklingen av MaaS i Sverige.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Industriell ekonomi; Högskolan Dalarna/Industriell ekonomi

    Författare :Josefin Hallenberg; Jonas Bergström; [2016]
    Nyckelord :Mobility as a service; MaaS; competencies; challenges; network; strategic network; ; Mobilitet som tjänst; MaaS; kompetenser; utmaningar; nätverk; strategiska nätverk; ;

    Sammanfattning : Transport and travel is necessary for our society to function. Today, the privately owned car stands for more than half of all personal trips in Sweden. LÄS MER