Sökning: "Josefin Hjelmqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Hjelmqvist.

  1. 1. Genusproblematik i barnlitteratur : En genusinriktad litteraturstudie av äldre och nyare barnlitteratur

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

    Författare :Josefin Hjelmqvist; [2018]
    Nyckelord :Gender; gender perspective; picturebook; children s literature; Genus; genusperspektiv; bilderbok; barnlitteratur;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to gain knowledge about how gender is presented in old and modern children’s literature. In this essay I am going to use text analysis as a method in order to be able to clarify the gender perspective. LÄS MER