Sökning: "Josefin Jonson Ögren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Jonson Ögren.

  1. 1. Motorisk planering hos barn och vuxna : - associationer med motor imagery och exekutiva funktioner

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Miranda Lidwall; Josefin Jonson Ögren; [2019]
    Nyckelord :motorisk planering; motor imagery; end-state comfort; exekutiva funktioner;

    Sammanfattning : Denna studie undersökte motorisk planering hos vuxna (20-27 år) och barn i nio till tio års ålder samt dess associationer med Motor Imagery (MI), den interna representationen av en handling. Detta genom att undersöka skillnader hos barn och vuxnas förmåga att planera motoriska handlingar i form av MI och end-state comfort effekter (ESC). LÄS MER