Sökning: "Josefin Kvissberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Kvissberg.

  1. 1. Transparent eller hemlig? En studie kring gymnasielärares metoder i ensembleundervisning för att undvika återskapande av traditionella könsmönster

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

    Författare :Josefin Kvissberg; [2019]
    Nyckelord :musikpedagogik; ensemble; genus; jämställdhet; utbildning; samhälle; normer; utbildningsvetenskap; music education; gender; equality; education; society; norms; educational science; Social Sciences; Performing Arts;

    Sammanfattning : Studien undersöker vilka metoder gymnasielärare kan använda i ensemble för att inte återskapa traditionella könsmönster samt hur gymnasielärare upplever att kön kan påverka elever i ensemble. Syftet med studien är att få mer kunskap och metoder kring genus och jämställdhetspedagogik samt att utforska vilka utmaningar ensemblelärare kan uppleva i samband med genus och jämställdhetsarbete och varför det ibland finns ett motstånd till genuspedagogik. LÄS MER