Sökning: "Josefin Liljedahl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Liljedahl.

  1. 1. Stöd till barn till frihetsberövade föräldrar : - En intervjustudie med representanter från tre olika stödverksamheter

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Josefin Liljedahl; Jenny Burman; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER