Sökning: "Josefin Lindström"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Josefin Lindström.

 1. 1. Coronapandemins inverkan på chefers arbete med att främja sociala aktiviteter på äldreboenden. En kvalitativ studie baserad på intervju och enkäter med chefer på äldreboenden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Naida Lindov; Josefin Lindström; [2021]
  Nyckelord :COVID-19 - Pandemi; Äldre; Socialt utanförskap -Ensamhet - Psykisk ohälsa; Aktivitetsförlust; Aktivitetsutanförskap; Chefer; Occupational Therapy COVID-19; Pandemic; Elderly; Social exclusion; Loneliness; Mental illness; Occupational deprivation; Occupational alienation; Managers; Occupational Therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Coronapandemin har medfört restriktioner där bland annat besöksförbud infördes från 30 mars till 1 oktober 2020 på äldreboenden i Sverige. Författarna undersöker hur besöksförbudet har påverkat hur chefer arbetar med socialt utanförskap och för att främja social inkludering under denna tidsperiod. LÄS MER

 2. 2. Hur intern kommunikation skapar en lyckad organisationsförändring

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Lindström; Josefin Fagerlund; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I och med ständigt föränderliga omvärldsförhållanden till följd av globalisering och teknologisk utveckling, måste organisationer allt oftare anpassa verksamheten efter skiftningar i omgivningen. En typ av verksamheter som är exponerad för hård konkurrens och en ständig föränderlig marknad är dagligvaruhandeln. LÄS MER

 3. 3. "Alla vinner på en inkluderande arbetsplats" : En kvalitativ studie om kvinnan i den mansdominerade byggbranschen ur ett bransch- och medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Flink; Linnea Kossmann Lindström; [2019]
  Nyckelord :Construction industry; women; macho culture; gender; diversity; motivation; Byggbranschen; kvinnor; machokultur; genus; mångfald; motivation;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study was to analyse and develop a deeper understanding of how the construction industry analyse and describes the gender segregation within the construction industry. Method: To answer the study's research questions, two qualitative methods were used. LÄS MER

 4. 4. Den (in)formella myndigheten : En jämförelse av en myndighets språk på den egna hemsidan och Facebook

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Josefin Lindström; [2018]
  Nyckelord :myndighetsspråk; sociala medier; Facebook; stilistik; stilanalys; Centrala studiestödsnämnden; CSN;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur Centrala studiestödsnämndens språkliga stil skiljer sig på Facebook och den egna hemsidan. Detta gjordes genom en stilanalys i kombination med en undersökning av läsbarhetsindex i 14 utvalda texter, 5 från hemsidan och 9 från Facebook-flödet. LÄS MER

 5. 5. Direct Effect of Directives : An Instrument for Uniformity or the Cause of Incoherence?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Josefin Johansson; Lisa Lindström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER