Sökning: "Josefin Lundmark"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefin Lundmark.

 1. 1. Strandskydd : En utredning om möjligheter till strandskyddsdispens med fokus på områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Josefin Lundmark; [2019]
  Nyckelord :Strandskydd; LIS-område; strandskyddsdispens;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att analysera det generella och det differentierade strandskyddet, med fokus främst på möjligheter till dispens i områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Efter en omfattande lagändring 2009 har både en uttömmande lista med skäl för beviljande av dispens införts samt en möjlighet för kommunen att peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av psykisk ohälsa hos barn och unga : En diskursiv text- och legitimeringsanalys utifrån tre olika samhällsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Josefin Lundmark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur psykisk ohälsa hos barn och unga konstrueras i tre olika sammanhang: i informationen från ungdomsmottagningen online, ett musikalmanus på ämnet psykisk ohälsa och ungdomars egna berättelser om att må dåligt. Undersökningen är diskursanalytisk och bygger på ett sociosemiotiskt synsätt. LÄS MER

 3. 3. Den psykosociala arbetsmiljöns komplexitet : En studie om medarbetarnas upplevelser och beskrivningar av deras psykosociala arbetsmiljö på en kommunal enhet i norra Sverige

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Sofia Lundmark; Josefin Sjöström; [2015]
  Nyckelord :Psykosocial arbetsmiljö; arbetstid; arbetsbelastning; hälsofrämjande ledarskap; kravkontrollmodellen; ansträngnings-belöningsmodellen;

  Sammanfattning : Det finns idag en växande problematik med psykisk ohälsa bland medarbetare på svenska arbetsplatser. Med bland annat detta som bakgrund har Arbetsmiljöverket lagt fram ett nytt förslag på en föreskrift som skall förtydliga arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar för att undvika denna problematik. LÄS MER

 4. 4. In a House There Are No Hours – a Comparative Study of the Regulation on Working Time for Domestic Workers in Thailand and Sweden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Lundmark; [2014]
  Nyckelord :labour law; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper explores the extent to which working time legislation in Thailand and Sweden protects the right to decent working time for domestic workers. This is examined through a comparative analysis of the national working time legislation in the two countries and the parameters of decent working time established in international labor law. LÄS MER

 5. 5. Vägen till ett fungerande grupparbete : Hur åtta lärare i årskurs F-6 beskriver planering och genomförande av grupparbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Josefin Lundmark Renström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER