Sökning: "Josefin Mattsson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefin Mattsson.

 1. 1. Olika informationskällors betydelse för kunskap inom sexoch samlevnadEn kvantitativ enkätstudie om ungdomars inhämtande av kunskap : inom sex och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Lisa Blomstrand; Josefin Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Adolescents; Sources of information; Knowledge; Sexuality and Relationship Education SRE ; Sexuality; Sexual health.; Ungdomar; Informationskällor; Kunskap; Sex och samlevnad; Sexualitet; Sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Hela samhället berörs av bristande kunskap och dåliga attityder kring sexualitet och sexuell hälsa. Syftet med studien var att beskriva ungdomars användning och upplevelse av informationskällor bland olika kunskapsområden inom sexualitet och sexuell hälsa, med en enkät. LÄS MER

 2. 2. UNravelling the causes of SEA in peacekeeping : Examining cultural attitudes within troop-contributing countries and its effect on the level of sexual exploitation and abuse in UN peacekeeping missions.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Josefin Mattsson; [2017]
  Nyckelord :SEA; sexual exploitation and abuse; peacekeeping; cultural attitudes; exploitative social masculinities; UN;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Anhörigas upplevelser av att leva med en person med psykisk ohälsa samt hur de hanterar situationen : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Yasmine Mattsson; Josefin Bodin; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lider idag uppskattningsvis 20-40 % av befolkningen av någon form av psykisk ohälsa. En person med psykisk ohälsa hamnar ofta i ett svårt lidande som även kan orsaka lidande för anhöriga. LÄS MER

 4. 4. Revisionspliktens avskaffande - påverkan på revisionsbyråers marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rebecka Burell; Isabelle Skärström Hansson; Josefin Mattsson; [2011]
  Nyckelord :Revivionspliktens avskaffande; marknadsorientering; intressenter; relationsmarknadsföring; lojalitet; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om och i så fall hur revisionspliktens avskaffande har påverkat revisionsbyråernas arbete med relations-marknadsföring samt bibehållandet och skapandet av lojala kunder. Vår metod utgår från ett interpretativistiskt synsätt och vi analyserar med hjälp utav den hermeneutiska cirkeln. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans identifiering av nutritionsstatus med bedömningsinstrumentet Mini Nutritional Assessment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Josefin Fredlund; Veronica Mattsson; [2006]
  Nyckelord :Bedömningsinstrument; Mini Nutritional Assessment; Nutritionsstatus; Omvårdnad; Undernäring;

  Sammanfattning : Undernäring förekommer både inom sjukvård och inom omsorg. Det är sjuksköterskans uppgift att identifiera näringstillstånd och det kan göras genom antropometriska mått och bedömningsinstrumentet Mini Nutritional Assessment (MNA). Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans nytta av bedömningsinstrument MNA. LÄS MER