Sökning: "Josefin Salem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Salem.

  1. 1. Kartläggning av tungmetaller uppströms Himmerfjärdsverket : en studie av möjliga källor till kadmium och nickel i avloppsslam

    Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

    Författare :Josefin Flodgren; [2015]
    Nyckelord :Avloppsvatten; metaller; uppströmsarbete; kadmium; nickel; slam; Chemistry;

    Sammanfattning : Slam från konventionell avloppsvattenrening innehåller näringsämnen samt mullbildande ämnen vilket medför att materialet utgör en resurs som växtnäring och jordförbättringsmedel. Problematiken med att använda slam är att det även innehåller främmande ämnen som metaller och svårnedbrytbara organiska föreningar. LÄS MER