Sökning: "Josefin Silva"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Silva.

  1. 1. Spindelmannen eller Elsa Beskow? : En studie om hur förskollärare uppfattar att de möter populärkultur ur barns perspektiv samt hur populärkultur syngliggörs i den pedagogiska miljön.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

    Författare :Elinor Lövgren Silva; Josefin Glada; [2016]
    Nyckelord :Barnkultur; barns kultur; barns inflytande; barns perspektiv; digital miljö; förskola; miljö; pedagogers styrning; pedagogers ansvar; populärkultur;

    Sammanfattning : Tidigare forskning visar att populärkultur traditionellt inte värderas högt inomlärande institutioner, som skola och förskola. Samtidigt visar ny statistik frånStatens medieråd (2015) att film, tv-­‐‑spel och andra medier är en stor del avbarns levda vardagsliv idag. Med ny teknik är populärkultur dessutom än merlättåtkomlig. LÄS MER