Sökning: "Josefin Ström"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Josefin Ström.

 1. 1. ”Inte ett leende före höstlovet” : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter och upplevelser av mottagandet av en ny skolklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Hugaas; Frida Ström; [2020]
  Nyckelord :ny klass; gruppbildning; relationer; relationell pedagogik; ledarskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur grundskollärare resonerar om arbetet med mottagandet av en ny skolklass. Ämnet är relevant att undersöka närmare eftersom lärare har viss professionell frihet att själva utforma sin undervisning, vilket kan medföra såväl likheter som skillnader i val av arbetssätt och förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Extra anpassningar och särskilt stöd : En kvalitativ studie om lärares val av extra anpassningar och särskilt stöd för elever med svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Hugaas; Frida Ström; [2019]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; andraspråkselever; undervisning; extra anpassningar; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera vad som ligger till grund för grundskollärares val av extra anpassningar och särskilt stöd för elever med svenska som andraspråk. Extra anpassningar är mindre stödinsatser som genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. LÄS MER

 3. 3. En studie som undersökt användbarheten i kost- och   träningsapplikationer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Josefin Palm; Ivan Ström; [2019]
  Nyckelord :mHealth; Applications; Usability; Success factors; mHealth; Applikationer; Användbarhet; Framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : mHealth, mobile Health, is the use of applications on mobile devices todisseminate health information. mHealth applications exist for severaldifferent purposes, of which diet and exercise applications are a large part.The possibilities for these applications are substantial but it also increasesthe number of challenges. LÄS MER

 4. 4. Lärplattans roll i barns liv : En kvalitativ intervjustudie om vårdnadshavares och förskollärares upplevelser av lärplattor för barns utveckling och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Alvinder; Caroline Korsmo Ström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Svartvit skärm som ett verktyg för att minska användande av sociala medier

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Kajsa Saare; Josefin Ström; [2019]
  Nyckelord :Sociala medier; svartvit mobilinställning; användarvänlighet; skärmtid;

  Sammanfattning : Mobiltelefonen är idag en självklar del av vardagen och den används bara mer och mer. Stor del av den användningen sker på sociala medier. Samtidigt ökar både medvetenheten kring problematiken av mycket skärmtid och mängden bearbetningssätt för att försöka minska den. LÄS MER