Sökning: "Josefin Sundström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefin Sundström.

 1. 1. Mindre aktiebolags val mellan redovisningsregelverken K2 och K3

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Josefin Lundquist; Emma Sundström; [2017]
  Nyckelord :Redovisning; Redovisningsregelverk; K-regelverket; K2; K3; Mindre aktiebolag;

  Sammanfattning : Sammanfattning Datum: 2017-06-05 Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi Institution: Uppsatsen läggs fram vid EST på Mälardalen Högskola Författare: Emma Sundström                Josefin Lundquist                     92/02/08                               94/02/18 Titel: Mindre aktiebolags val mellan redovisningsregelverken K2 och K3 Handledare: Ulla Pettersson Nyckelord: Redovisning, Redovisningsregelverk, K-regelverket, K2, K3, Mindre aktiebolag. Frågeställning:Vad är det som påverkar valet mellan redovisningsregelverken K2 och K3 för mindre aktiebolag? Skiljer det sig mellan auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter vid deras val av redovisningsregelverken K2 och K3 för mindre aktiebolag? Väljer mindre aktiebolag att anlita extern hjälp med sin redovisning och i så fall varför? Syfte: Studiens syfte är att ta reda på vad som gör att mindre aktiebolag väljer att redovisa enligt redovisningsregelverket K2 eller K3. LÄS MER

 2. 2. Konsten att överleva : Trots en ogynnsam uppväxt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Josefin Sundström; Linda Englund; [2010]
  Nyckelord :Resilient children; protective factors; risk factors; substance abuse; mental illness; coping strategies; Maskrosbarn; skyddsfaktorer; riskfaktorer; missbruk; psykisk ohälsa; överlevnadsstrategier;

  Sammanfattning : Studien syftade till att studera risk- och skyddsfaktorer som kan finnas i miljön när ett barn växer upp med en förälder med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa. Studien var kvalitativ och data samlades in via åtta semistrukturerade intervjuer. Systemteori och anknytningsteori utgjorde den teoretiska tolkningsramen. LÄS MER