Sökning: "Josefin Tränck"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Tränck.

  1. 1. Hur påverkar kognitiv förmåga mäns och kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden? : -  En jämförande studie mellan Sverige och Tyskland

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Julia Nilsson; Josefin Tränck; [2018]
    Nyckelord :Sysselsättning; PIAAC; kognitiv förmåga; Blinder-Oaxaca dekomponering;

    Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om det finns någon skillnad i kognitiva förmågor mellan kvinnor och män samt hur dessa förmågor värderas på arbetsmarknaden. Frågeställningen som ska besvaras är hur kognitiv förmåga påverkarsannolikhetenattvarasysselsatt,arbetslösocheji arbetskraften för kvinnor och män i Sverige respektive Tyskland. LÄS MER