Sökning: "Josefin Werkmäster"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Werkmäster.

  1. 1. Hållbarhetsrapportering- En deskriptiv studie om skillnader mellan finans- och industrisektorn : En studie på börsnoterade bolag i Sverige

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

    Författare :Amanda Johansson; Josefin Werkmäster; [2018]
    Nyckelord :CSR; GRI; sustainability reporting; indicators; sectors; time; CSR; GRI; hållbarhetsrapportering; indikatorer; sektorer; tid;

    Sammanfattning : Sammanfattning  Titel: Hållbarhetsrapportering- en deskriptiv studie om skillnader mellan finans- och industrisektornNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Amanda Johansson och Josefin WerkmästerHandledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - januari Syfte: Syftet med denna studie är att utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala indikatorer undersöka skillnaderna i hållbarhetsrapporteringen mellan företag inom industrisektorn och finanssektorn i Sverige samt att undersöka om det har skett någon förändring över tid. Metod: I föreliggande studie antas en positivistisk forskningsfilosofi med en deduktiv ansats. LÄS MER