Sökning: "Josefin Xia"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefin Xia.

  1. 1. “Business as usual” - En kvalitativ studie om hur team påverkas av att plötsligt tvingas ställa om till distansarbete

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Kajsa Hakefjord; Josefin Xia; [2022-02-16]
    Nyckelord :arbetsplats; distans; distansarbete; fysisk närvaro; närhet; plötslig; social identitet; sociala interaktioner; team;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur team påverkas av att plötsligt ställa om till att arbeta på distans, där arbetet har utgått från följande frågeställning: Hur påverkas team och professionella gruppers sociala identitet av att plötsligt tvingas ställa om till distansarbete? Studien är en kvalitativ tvärsnittsstudie med ett abduktivt förhållningssätt, vilken gör nedslag i organisationers aktuella situationer. Distansarbete och flexibla arbetsplatser är en pågående trend som leder till att fler organisationer väljer att tillämpa detta arbetssätt. LÄS MER