Sökning: "Josefina Ek"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefina Ek.

  1. 1. Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : En dokumentstudie om betänkandens syn på våld och förslag på förändringar gällande socialtjänsten

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Sahra Hosseini; Josefina Ek; [2021]
    Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relationer; betänkande; perspektiv på mäns våld mot kvinnor; förslag på förändringar;

    Sammanfattning : Denna dokumentstudie fokuserar på mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Dokumentstudien har genomförts genom att analysera hur betänkandens syn på mäns våld mot kvinnor har påverkat förslagen i betänkandena, som har skrivits på uppdrag av regeringen under olika tidsperioder. LÄS MER