Sökning: "Josefine Älventorp"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Älventorp.

  1. 1. HR-tjänstemäns möjligheter och behov av återhämtning vid distansarbete till följd av Covid-19

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Anna Persson; Josefine Älventorp; [2021-08-20]
    Nyckelord :Covid-19; Distansarbete; Hemarbete; HR-tjänstemän; Återhämtning;

    Sammanfattning : När virussmittan Covid-19 spred sig runt om i världen tvingades många Human Resources (HR) tjänstemän att arbeta hemifrån, samtidigt som deras arbetsbelastning ökade till följd av pandemin (PWC, 2020). Syftet med denna studie var att bland HR-tjänstemän som under cirka ett års tid arbetat på distans, undersöka hur deras möjligheter och behov av återhämtning såg ut, samt dess eventuella samband med boende- och familjesituation, emotionella krav och emotionellt stöd. LÄS MER