Sökning: "Josefine Ahokas"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Ahokas.

  1. 1. Influencer Marketing i ett varumärkesstärkande syfte

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Josefine Ahokas; Celine Reinholdsson; [2021-06-28]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER