Sökning: "Josefine Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Josefine Andersson.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under och efter menopaus

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Andersson; Johanna Loftegård; [2021-02-05]
  Nyckelord :menopaus; postmenopaus; sexuell hälsa; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Menopause is a natural part of a woman's life that is associated with hormonaland physical changes and means the end of the reproductive period. Menopause is associatedwith a number of symptoms that can affect sexual health. LÄS MER

 2. 2. Våld i nära relationer : Sjuksköterskans upplevelse av att möta våldsutsatta kvinnor på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Andersson; Kim Fransson; Josefine Kindberg; [2021]
  Nyckelord :Encountering; experience; qualitative design; person-centered care; Bemötande; erfarenhet; kvalitativ design; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer mot kvinnor involverar fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld och sker oftast i det egna hemmet. Våldet påverkar både den psykiska och fysiska hälsan och konsekvenser kan bland annat ses i form av stress, depression, ångest, kronisk smärta och huvudvärk. LÄS MER

 3. 3. Bortom önskelådor och fritidsråd En kvalitativ studie om arbetet med och tolkningen av barnkonventionen i fritidshemmet : Beyond polling boxes and leisurecouncilsA qualitative study based on the work on and interpretation of the children's convention in a leisure home

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Josefine Andersson; [2021]
  Nyckelord :barnkonventionen; fritidshem; fritidslärare; rättigheter; barndomssociologi; being; becoming;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera fritidshemspersonalens arbete med och synsättet på barns/elevers rättigheter i fritidshemmet samt bidra till att fylla detta förhållandevis outforskade fält med mer kunskap. Det empiriska underlaget, som består av tio kvalitativa intervjuer med verksamma fritidslärare, har analyserats och tematiserats utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv för att undersöka det personalen ger uttryck för. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation via digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Karin Andersson; Josefine Heijel; [2021]
  Nyckelord :digitala verktyg; kommunikation; samspel; samtalsfärdigheter; studie- och yrkesvägledare;

  Sammanfattning : På studie- och yrkesvägledarutbildningen förbereds studenterna främst för att möta den sökande i traditionella samtal som sker ansikte mot ansikte. Under rådande pandemi har studie- och yrkesvägledare behövt ställa om till arbete på distans och vägledningen har skett genom digitala verktyg. LÄS MER

 5. 5. EFFEKTER AV DISTANSARBETE : En kvantitativ studie om betydelsen av distansarbete i förhållande till individens arbets-och privatliv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Andersson; Linnea Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; effekter; flexibilitet; privatliv; krav; konflikt; familjeliv; arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras vilket även innebär att nya arbetsformer växer fram. Syftet med denna uppsats är att undersöka distansarbete och dess effekter för individer boende i Sverige. LÄS MER