Sökning: "Josefine Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Josefine Andersson.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under och efter menopaus

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Andersson; Johanna Loftegård; [2021-02-05]
  Nyckelord :menopaus; postmenopaus; sexuell hälsa; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Menopause is a natural part of a woman's life that is associated with hormonaland physical changes and means the end of the reproductive period. Menopause is associatedwith a number of symptoms that can affect sexual health. LÄS MER

 2. 2. Våld i nära relationer : Sjuksköterskans upplevelse av att möta våldsutsatta kvinnor på akutmottagningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Emma Andersson; Kim Fransson; Josefine Kindberg; [2021]
  Nyckelord :Encountering; experience; qualitative design; person-centered care; Bemötande; erfarenhet; kvalitativ design; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer mot kvinnor involverar fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld och sker oftast i det egna hemmet. Våldet påverkar både den psykiska och fysiska hälsan och konsekvenser kan bland annat ses i form av stress, depression, ångest, kronisk smärta och huvudvärk. LÄS MER

 3. 3. Bortom önskelådor och fritidsråd En kvalitativ studie om arbetet med och tolkningen av barnkonventionen i fritidshemmet : Beyond polling boxes and leisurecouncilsA qualitative study based on the work on and interpretation of the children's convention in a leisure home

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Josefine Andersson; [2021]
  Nyckelord :barnkonventionen; fritidshem; fritidslärare; rättigheter; barndomssociologi; being; becoming;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera fritidshemspersonalens arbete med och synsättet på barns/elevers rättigheter i fritidshemmet samt bidra till att fylla detta förhållandevis outforskade fält med mer kunskap. Det empiriska underlaget, som består av tio kvalitativa intervjuer med verksamma fritidslärare, har analyserats och tematiserats utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv för att undersöka det personalen ger uttryck för. LÄS MER

 4. 4. Inägomarkernas dynamik och förändring : En studie av marknamnskontinuitet och fredningssystem i nordöstra Skånes åslandskap år 1570 - ca 1700

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för miljö- och biovetenskap; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för miljö- och biovetenskap

  Författare :Josefine Larsson; Emelie Willsäter Andersson; [2021]
  Nyckelord :Agrarhistoria; Brönnestad; fredningssystem; historiska kartor; Häglinge; Hörby; inägomark; landskapsvetenskap; Linderödsåsen; Lunds stifts landebok; marknamnskontinuitet; Nävlingeåsen; vångar;

  Sammanfattning : Landskapet är i ständig förändring både av naturliga processer och processer skapade av människan. Från bybildning fram till idag har odlingslandskapet genomgått omfattande förändringar. LÄS MER

 5. 5. Laga syn : En komparativ studie av det yngre indelningsverkets avveckling i Skaraborg via torpsyneprotokoll åren 1845-1902

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Andersson Staf; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har följt skicken på soldattorp under det yngre indelningsverkets sista 50 år. Frågeställningen var om det gick att se att se någon förändring i torpens skick och kostnader för deras underhåll över tid, och i så fall hur? Hur påverkade i så fall det yngre indelningsverkets nedmonterande skicket på torpen? Källmaterialet har varit torpsyneprotokoll och platsen för studien har varit Höjentorps kompani på Skaraborgs regemente. LÄS MER