Sökning: "Josefine Böös"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Böös.

  1. 1. ”VI MÅSTE LEVERERA PÅ MYCKET HÖGRE NIVÅ FÖR ATT ACCEPTERAS” - En studie om kvinnliga chefers förutsättningar i kvinnodominerad respektive mansdominerad kontext

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Josefine Böös; Susanna Malm; [2019-08-29]
    Nyckelord :kvinnligt ledarskap; könade organisationer; homosocialitet;

    Sammanfattning : Sweden is often presented as a role model for other countries regarding democracy and gender equality. However, a horizontal division between the sexes regarding the orientation of education and hence the choice of work, which in turn means that the labor market is severely divided into sexes, is depicted. LÄS MER