Sökning: "Josefine Berggren"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefine Berggren.

 1. 1. Hur förskolans värdegrund synliggörs i barnlitteratur : En analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefine Berggren; [2019]
  Nyckelord :Children´s literature; pre-school; norms; values; person portrayal; Barnlitteratur; förskola; normer; värden; personskildring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how pre-school values makes visible in children´s literature. Thereby the study adds more knowledge of which norms and values the children meet through children´s literature. To achieve the purpose, I have chosen to analyse four picture books written 2012 and 2016. LÄS MER

 2. 2. Product Innovation in Equestrian Sports - A qualitative multiple case study about how product innovation evolves in the Swedish equine industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Josefine Berggren; [2018-07-31]
  Nyckelord :Product innovation; knowledge intensive entrepreneurship; horse tech; financing of innovative start-up ventures; knowledge; societal influence; equine industry;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Motivation i matrisorganisationer - En kvalitativ fallstudie om hur matrisstrukturen påverkar chefernas arbete med att motivera sina anställda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Berggren; Lisa Hagen; [2015-06-25]
  Nyckelord :Arbetsmotivation; motivation; matrisorgansation; inre motivation; ledning; processer;

  Sammanfattning : Dagens moderna samhälle är ett organisationssamhälle som präglas av ständig utveckling och ökad konkurrens. Det ställs högre krav på organisationer att vara flexibla och effektiva vilket även sätter krav på dess struktur. I samband med detta blir organisationerna mer beroende av de mänskliga resurserna (Bruzelius & Skärvad 2011). LÄS MER

 4. 4. Mjuka kvinnor och hårda män : Socialsekreterares konstruerande av kön

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Magdalena Berggren; Josefine Hallner; [2015]
  Nyckelord :Könskonstruktion; Socialtjänsten; ekonomiskt bistånd; klientjournaler;

  Sammanfattning : Mot bakgrund av ett ökat medvetande och ett större fokus på jämställdhetsfrågor i Piteå kommun de senaste åren, syftar denna kandidatuppsats till att se huruvida socialsekreterare som arbetar med handläggning av ekonomiskt bistånd konstruerar och formulerar könsstereotypa och könsnormativa förställningar om, och framställningar av, klienter. Undersökningen genomförs genom att, med utgångspunkt i socialkonstruktivismen, studera heltidsanställda socialsekreterares avslutade klientjournaler. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att ha drabbats av bröstcancer : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annika Nordström; Malin Berggren; Josefine Aurell; [2013]
  Nyckelord :bröstcancer; nydiagnostiserad; upplevelser; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige och var tionde kvinna riskerar att drabbas någon gång under sitt liv. Att drabbas av svår sjukdom innebär en avvikelse från det normala livet och leder till en omtolkning av de egna livsvillkoren. Som teoretisk förankring användes Katie Erikssons teori om lidande. LÄS MER