Sökning: "Josefine Bivesand"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Bivesand.

  1. 1. Att arbeta över organisationens gränser - En studie om upplevelser av samverkan mellan Socialtjänst och skola

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

    Författare :Josefine Bivesand; Fanny Holmberg Plymoth; [2018]
    Nyckelord :Samverkan; Socialtjänst; Skola; Organisation; Riktlinjer; Lag; Föreskrift;

    Sammanfattning : Samverkan blir en allt större del av det sociala arbetet och sker då organisationer av olika karaktär går ihop och arbetar över gränserna och arbetar mot ett gemensamt mål. Syftet med studien är att belysa hur anställda inom skola och Socialtjänst upplever samverkan mellan dem i arbete med barn i grundskoleåldern. LÄS MER