Sökning: "Josefine Försund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Försund.

  1. 1. Elevers användning av datorspel, deras självupplevda förmåga och skolresultat i engelska. En undersökning bland elever i årskurs 5 och 6.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Josefine Försund; [2018-08-06]
    Nyckelord :Datorspel; engelska; kunskapsnivå; självvärdering;

    Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka elever i åldrarna 11-13 och förhållandet mellan deras användning av datorspel samt skolresultat i engelska. I samband med detta undersöks skillnaden mellan flickors och pojkars användning av datorspel samt i vilken utsträckning eleverna kommunicerar på engelska vid användning av datorspel. LÄS MER