Sökning: "Josefine Gillström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Gillström.

  1. 1. Integrering och inkludering genom föreningslivet : En intervjustudie om föreningslivets möjligheter till integration av nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

    Författare :Rebecca Dahl; Josefine Gillström; [2019]
    Nyckelord :Integration; inclusion; sport; voluntary; refugee; unaccompanied; children; youth; Integration; inkludering; sport; föreningsliv; nyanlända; ensamkommande; barn; ungdomar.;

    Sammanfattning : Over the past few years, children and youths have been forced to escape their homes. On arrival in Sweden it is important that they become included into the Swedish society. The organization ‘Save the Children’ has developed a project to include these newly arrived children through organized sport activities. LÄS MER