Sökning: "Josefine Haglund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefine Haglund.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV PALLIATIV VÅRD I LIVETS SLUTSKEDE : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Josefine Englund; Louise Haglund; [2021]
  Nyckelord :Communication; health science; literature study; qualitative; Kommunikation; kvalitativ; litteraturstudie; vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning visar att patienter uttrycker ett behov av att sjuksköterskor är tillgängliga och stöttar dem under deras svåra tid vid palliativ vård i livets slutskede. Det framgår även att anhöriga upplever att de får ta en stor roll i vårdandet av patienter och är därför i behov av att sjuksköterskor bekräftar dem samt är stöttande. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas intressekonflikter av krissituationer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fabian Solberg; Josefine Haglund; Maximilian Gillberg; Mia Malmström; [2020]
  Nyckelord :​Agentteori; intressekonflikter; krishantering; kriskommunikation; COVID-19; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien ämnar till att undersöka hur överordnade chefer samt underordnade chefer inom bankbranschen hanterar intressekonflikter som riskerar att uppstå till följd av COVID-19. Via en kvalitativ forskningsmetod genomfördes en enkel fallstudie av fyra banker utifrån åtta semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Demokratiuppdraget i läroplanerna En studie om demokratiuppdraget från 1962 till 2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Haglund; Emma Löw; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efter andra världskriget fanns ett behov av att utbilda demokratiska samhällsmedborgare. Som resultat av detta formades läroplanerna efter detta behov och uppdraget att fostra demokratiska samhällsmedborgare tog sig form inom skolväsendet. LÄS MER

 4. 4. H&M gör Åhlénstricket : En studie av H&Ms kriskommunikation på Facebook vid lanseringen av barntröjan Coolest monkey in the jungle

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alexandra Haglund; Josefine Oldenstedt; [2018]
  Nyckelord :H M; crisis communication; critical discourse analysis; rasism; public relations; image repair theory; reputation management; rhetoric;

  Sammanfattning : This study aims to see how H&M are using crisis communication through Facebook to investigate if they are able to contain their reputation and trustworthiness during and after crisis. This has been done by a quantitative content analysis and the qualitative critical discourse analysis with Norman Fairclough’s three-dimensional model. LÄS MER

 5. 5. Personlighetsdrag hos säljstudenter på akademisk nivå. Är de som alla andra? : En studie genomförd med personlighetsverktyget ”The Big Five”.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Linn Haglund; Josefine Schöön; [2018]
  Nyckelord :“The Big Five”; personality; sales; real estate brokers; real estate agents; “The Big Five”; personlighet; försäljning; fastighetsmäklarstudenter; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Title: Personality traits of business students, are they like everybody else? A study of The Big Five- theory. Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration Author: Linn Haglund and Josefine Schöön Supervisor: Jonas KågströmDate: 2018 – MayAim: The purpose of this study is to analyze students’ at specialized sales programs, at an academic level, personality traits in relation to active, high-performing, professionals using The Big Five. LÄS MER