Sökning: "Josefine Hallerud"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Hallerud.

  1. 1. Ledarskapsutbildning – till vilken nytta? - En studie om chefers försök att tillämpa det som förmedlats under en ledarskapsutbildning

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Natalie Engström; Josefine Hallerud; [2013-11-12]
    Nyckelord :Ledarskapsutbildning; kunskapsöverföring; ; organisationskultur; handlingsfrihet; socialt stöd;

    Sammanfattning : Årligen investeras åtskilliga summor på ledarskapsutbildning. Studier visar dock att den kunskap som utvecklas under utbildningen i begränsad utsträckning tillämpas i arbetskontex- ten. LÄS MER