Sökning: "Josefine Kindberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Kindberg.

  1. 1. Våld i nära relationer : Sjuksköterskans upplevelse av att möta våldsutsatta kvinnor på akutmottagningar

    Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

    Författare :Emma Andersson; Kim Fransson; Josefine Kindberg; [2021]
    Nyckelord :Encountering; experience; qualitative design; person-centered care; Bemötande; erfarenhet; kvalitativ design; personcentrerad vård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer mot kvinnor involverar fysiskt, psykiskt, sexuellt och materiellt våld och sker oftast i det egna hemmet. Våldet påverkar både den psykiska och fysiska hälsan och konsekvenser kan bland annat ses i form av stress, depression, ångest, kronisk smärta och huvudvärk. LÄS MER