Sökning: "Josefine Lundström"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Josefine Lundström.

 1. 1. Säljares attityd till prestationsbaserad ersättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Lundström Stenudd; Emmy Larsson; Josefine Jacobsson; [2016]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. "Trygghet är en port till lärandet" Förskollärares syn på hur trygghet gynnar barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Josefine Lundström; Kajsa Brorsson; [2015]
  Nyckelord :anknytning; förskola; förskollärare; lärande; trygghet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan trygghet och lärande utifrån förs-kollärares perspektiv. En kvalitativ metod användes i genomförandet av studien. För att få en fördjupad förståelse intervjuades åtta förskollärare om deras tankar kring trygghet och lärande. LÄS MER

 3. 3. Aktivering av trafiksäkerhetskameror : En studie av kameraaktiveringens effekter på fordonshastigheter i Sverige

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Josefine Lundström; Juoni Ruotsalainen; [2008]
  Nyckelord :Automatic Traffic Security Control; ATK; Speed camera; Camera activation; Multiple linear regression; Poisson regression; Automatisk trafiksäkerhetskontroll; ATK; Trafiksäkerhetskamera; Kameraaktivering; Multipel linjär regression; Poissonregression;

  Sammanfattning : During 2006 an estimated number of 150 persons are supposed to have been killed in road accidents caused by speed limit violations. Through Automatic traffic security control (ATK) the Swedish road administration (Vägverket) is working towards lowering the number of speed related accidents. LÄS MER

 4. 4. The utility of NOAA AVHRR data for vegetation studies in semi-arid regions : a minor field study in the Hoanib catchment of Namibia

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Bodil Elmqvist; Josefine Lundström; [2000]
  Nyckelord :pedology; geomorphology; plots; physical geography; monteith equation; remote sensing; cartography; climatology; naturgeografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The relationship between field measurements of vegetation in a semi arid region and NDVI from the 1 km NOAA AVHRR was investigated within this study. The Hoanib catchment in the northwestern Namibia was chosen as study area. The field measurements were carried out during the month of February 1999. LÄS MER