Sökning: "Josefine Martin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Josefine Martin.

 1. 1. Agroforestry the Silver Bullet for Sustainable Agriculture? A multi-stakeholder analysis of Peru's Agroforestry Policy in fostering sustainable smallholder agriculture in the Amazon.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Författare :Josefine Sjöberg; Sara Mantilla Jativa; [2019]
  Nyckelord :Key words: Agroforestry; Peru; Smallholders; Sustainable Agriculture.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Over three-quarters of the world’s poor live in rural areas and many of them depend on agriculture to earn a living. In a context of climate change, Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) is addressed as one of the main sources of Greenhouse Gas (GHG) emissions. LÄS MER

 2. 2. Fastighetstaxering av lokalhyreshus : Utrymmen under mark

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Josefine Bosell; Martin Lindblad; [2016]
  Nyckelord :Property tax assesment; non-residential premises apartment buildings; land value; market value; valuation model; Fastighetstaxering; lokalhyreshus; markvärde; marknadsvärde; värderingsmodell;

  Sammanfattning : Vid fastighetstaxering av lokalhyreshus tar inte värderingsmodellen för mark hänsyn till att det finns utrymmen under mark som generar hyresintäkter. Det innebär att taxeringsvärdet för markvärdet möjligtvis inte avspeglar marknadsvärdet. LÄS MER

 3. 3. Camera-based Autonomous System

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Josefine Bernberg; Martin Hellkvist; Erik Persson; August Tynong; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kina –Världens största bygge. En deskriptiv studie av svenska företags agerande vid offentliga infrastrukturupphandlingar i Kina.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Stråle; Magnus Frennmark; Josefine Pehrson; Lina Jorheden; [2004]
  Nyckelord :Kina; offentlig upphandling; infrastruktur; svenska företags agerande; strategi; internationalisering; institutionell teori; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Författarnas strävan är att göra en explorativ studie av vilka faktorer som påverkar hur svenska företag agerar i offentliga upphandlingsprocesser av infrastruktur i Kina. Författarna avser att öka kunskapen om offentliga upphandlingsprocesser i Kina och analysera huruvida eventuella särdrag existerar utifrån tre valda perspektiv; det juridiska perspektivet, det formella perspektivet och det informella perspektivet. LÄS MER