Sökning: "Josefine Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Josefine Olsson.

 1. 1. A licence to drive, is not a licence to drive like James Bond : En kvalitativ textanalys av två bilscener från filmen Spectre, ur ett machokultursperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Dora Blidovic; Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Machokultur; män; populärkultur; James Bond; film; bilkörning;

  Sammanfattning : This study focuses on how the popular culture maintains the so called macho culture through the action character James Bond. The macho culture imposes an unhealthy demand for men to be masculine, which affects their mental health. The two longest car scenes are examined in the latest Bond movie Spectre (2015). LÄS MER

 2. 2. Undervisning i muntlig framställning : En litteraturstudie om muntlig framställning i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Oral speaking; public speaking; communicative competence; oral proficiency; rhetoric; education; teaching.; Muntlig framställning; kommunikativ kompetens; tal; talträning; retorik; explicit undervisning.;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att utreda vad aktuell forskning säger om undervisningen i muntlig framställning i gymnasieskolan. I studien har tidigare forskning inom området systematiskt samlats in och analyserats. Resultatet visar att muntlig framställning ofta får mycket begränsat undervisningsutrymme i den svenska gymnasieskolan. LÄS MER

 3. 3. Samordning av konsulter i projekteringsfasen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Kvalitetsbristkostnad; Samordning; Erfarenhetsåterföring; Projekteringsfas; Effektivisering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka möjliga situationer där kvalitetsbristkostnader uppkommer och de former av samordning som kan användas för konsulter i projekteringsfasen. Detta för att möjliggöra slutsatser kring hur ett projekts samordning av konsulter bör utformas för att minimera kvalitetsbristkostnader i projekteringsfasen. LÄS MER

 4. 4. "Alla får ju inte rätt till utbildning" : En fokusgruppp studie om hur förskollärare uttrycker sig om idén att alla barn har rätt till utbildning inom den svenska förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Rebecca Knudsen; Josefine Olsson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; preschool teachers; children´s right to education.; Förskola; förskollärare; barns rätt till utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om idén att alla barn har rätt till utbildning och deras tankar om det. Forskningsfrågorna är följande: Hur beskriver förskollärare barns rätt till utbildning? Vilka aspekter anser förskollärare finns som påverkar barns rätt till utbildning? Studien är genomförd med två fokusgrupper med 2 respektive 3 legitimerade förskollärare i varje grupp. LÄS MER

 5. 5. Relationer är viktigare än metoder : En kvalitativ studie om att främja skolnärvaron och förebygga en hemmasittande problematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Adela Jova; Josefine Olsson; Frida Johansson; [2019]
  Nyckelord :hemmasittande problematik; skolfrånvaro; främjande insatser förebyggande insatser; skolnärvaro; relationer; prevention efforts; promotion efforts; relationships; school absence; school presence; school refusal;

  Sammanfattning : The school is an important actor in creating good future opportunities for children and youths, but despite the school's duty, the school absence is common in the municipal school. The purpose of the study was to illustrate how schools in Halmstad municipality work to promote school attendance and how they work to prevent pupils from ending up in a school refusal problem in elementary school, grade 7-9. LÄS MER