Sökning: "Josefine Sjöstrand"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Josefine Sjöstrand.

 1. 1. Reglerad hållbarhetsredovisning - en narrativ analys. En fallstudie inom fastighets-branschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlie Sjöstrand; Josefine Maringer; [2019-03-12]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; jämförbarhet; tolkning; väsentlighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Många företag har sedan en tid frivilligt valt att redovisasin sociala och miljömässiga inverkan på samhället för att legitimera sig gentemot sinaintressenter. Från och med 2016 måste svenska företag av en viss storlek enligt lag upprättaen hållbarhetsrapport i samband årsredovisningen, till följd av EU-direktiv 2014/95. LÄS MER

 2. 2. Planering och utformning av förskolans pedagogiska miljö : En kvalitativ studie om pedagogers erfarenheter av att arbeta genusmedvetet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :josefine Rylandersson; Therese Sjöstrand; [2017]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; förhållningssätt; material; den fysiska miljön och förskola;

  Sammanfattning : I föreliggande studie fanns viljan att undersöka och analysera pedagogers erfarenheter av att jobba genusmedvetet i förskolan när det kom till att planera och utforma förskolans fysiska miljö.  Tanken bakom studien var att undersöka och att synliggöra för hur ämnet arbetas med och även hur det skulle kunna arbetas med. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar det svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald : En studie baserad på intervjuer med jordbrukare, myndigheter och rådgivare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring; Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Frida Hedin; Josefine Sjöstrand; [2017]
  Nyckelord :Biodiversity; farmers; profitability; regulatory framework; overall perspective; proposed improvement.; Biologisk mångfald; jordbrukare; lönsamhet; regelverk; helhetsperspektiv; förbättringsförslag.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar det svenska jordbrukets möjlighet att bidra till biologisk mångfald. Semistrukturerade intervjuer har utförts i Södermanlands och Östergötlands län med jordbrukare, myndigheter och rådgivare. LÄS MER

 4. 4. Big Data - Bigger Responsibility?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Kymmer Gustafsson; Hampus Johansson; Josefine Sjöstrand; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: To investigate whether there is a correlation between consumers’ knowledge about the phenomenon of Big Data and their attitude towards it, and also if the attitude is reflected in their behaviour. Furthermore, the purpose is to find out how different companies usage of Big Data affects consumers’ attitude towards those brands, in a situation where they know what Big Data means. LÄS MER

 5. 5. Läs- och skrivinlärning i praktiken En fallstudie om hur tre lärare arbetar med läs- och skrivinlärning

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Josefine Sjöstrand; Malena Sjögren; ; [2008]
  Nyckelord :Läs- och skrivinlärning; analytisk och syntetisk i;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur lärarnas arbetssätt med läs- och skrivinlärningvarierar på en given skola. För att undersöka variationen i lärarnas arbetssätt tog vi reda på vilka teorier ochmetoder som låg till grund för läs- och skrivundervisningen, genom att vi genomförde en fallstudie. LÄS MER