Sökning: "Josefine Strandberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Josefine Strandberg.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av sitt cancersjuka barns smärta och smärtbehandling : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Josefine Strandberg; Helena Riihiaho; [2019]
  Nyckelord :Childhood cancer; pain; parents; experience; Barncancer; smärta; föräldrar; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är ett vanligt symtom hos cancersjuka barn och upplevs som påfrestande för både barnet och familjen. Sjuksköterskan har en central roll i barnets vård och har som uppgift att uppmärksamma och behandla barnets smärta, men även att minska föräldrarnas oro under behandlingstiden. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ju inte direkt så att man kan ta ett jobb i kassan på ICA.” : -En sociologisk studie om hur arbetsmarknaden upplevs av akademiskt utbildade personer med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Josefine Roxell; Olivia Strandberg; [2018]
  Nyckelord :disability; academic education; labor market; barriers; opportunities; limitations; habitus and discrimination.; funktionsnedsättning; akademisk utbildning; arbetsmarknad; barriärer; möjligheter; begränsningar; habitus och diskriminering.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the description of experiences in the field of employment for people with disabilities who hold academic qualifications. The collection of empirical data has been prepared through semi-structured qualitative interviews conducted with five people working in the same industry with various occupational categories. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av att ha ett barn med cancer : Hur sjuksköterskan kan underlätta deras livssituation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madelene Liss; Josefine Strandberg; [2016]
  Nyckelord :Childhood cancer; Parents; Experience; Health professionals – parents relation; Nurse; Barncancer; Föräldrar; Upplevelse; Sjukvårdspersonal- föräldrar relation; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett barn dagligen drabbas av cancersjukdom i Sverige. Föräldrarna har en viktig del i vården som följer. Cancern leder till stora livsförändringar hos familjen och framkallar många olika känslor. Vården ska anpassas efter hela familjens behov och familjen ska göras delaktiga i vården. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av klimakteriet : - en beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Caroline Friberg; Josefine Strandberg; [2014]
  Nyckelord :Climacteric; women; experience; coping; Klimakteriet; kvinnor; upplevelser; coping;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva kvinnors upplevelser av klimakteriet samt granska litteraturens kvalitet avseende urval och bortfall.Metod - Litteraturstudie med beskrivande design. Artikelsökningen skedde i databaserna Cinahl, PubMed samt manuell sökning vilket resulterade i 11 vetenskapliga artiklar. LÄS MER

 5. 5. En fallstudie om äldres uppfattningar om måltiden på ett äldreboende

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Jennifer Klang; Josefine Strandberg; [2012-10-23]
  Nyckelord :Måltiden; the five aspects meal model; Äldre;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna fallstudie har varit att undersöka hur några individer på ett äldreboendeuppfattar måltiden utifrån FAMM.Fallstudien är uppbyggd på semistrukturella intervjuer och icke deltagande observationer.Urval: Det var totalt 10 medverkande som var i åldern 85-100 år. LÄS MER