Sökning: "Josefine Walfridsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Josefine Walfridsson.

 1. 1. Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josefine Walfridsson; Iman Yassin; [2019]
  Nyckelord :Performance measurement; Corporate social responsibility CSR ; Management accounting; Sustainability performance measurement system SPMS ;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Prestationsmätning av Corporate social responsibility (CSR) för den interna styrningen – En kvalitativ studie Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Josefine Walfridsson och Iman Yassin Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2019 - januari Syfte: Syftet är att skapa förståelse för hur verksamheter arbetar med att föra in CSR i sina interna prestationsmätningar. Metod: Studien utgår från en hermeneutisk forskningstradition med en abduktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter vid behandling av svårläkta bensår : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Josefine Persson Carvajal; Sara Walfridsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige är svårläkta bensår ett utbrett problem som ofta kräver långvarig behandling. För att behandla bensår krävs att sjuksköterskan och patient samarbetar. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa erfarenheter hos patienter som lever med behandling av svårläkta sår. LÄS MER