Sökning: "Josefine Wennerholm"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josefine Wennerholm.

  1. 1. Gemensam hållbarhet med delade resurser

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

    Författare :Josefine Wennerholm; Joakim Vahtera; [2019]
    Nyckelord :Delningsekonomi; delningslogistik; business-to-business; Last Mile; Triple Bottom Line; samarbete; hållbarhet; Social Sciences;

    Sammanfattning : .... LÄS MER