Sökning: "Joseph Alkebratt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Joseph Alkebratt.

  1. 1. ”... så därför väljer jag att vara tyst” En studie om interpersonella konflikter mellan student och handledare under verksamhetsförlagd utbildning på ett Socionomprogram SQ1562,

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Joseph Alkebratt; Karin Melin; [2014-02-21]
    Nyckelord :Interpersonella konflikter; Konflikter; Verksamhetsförlagd utbildning; Socionomprogrammet; Praktik;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka studenters upplevelser av interpersonella konflikter mellan student och handledare som inträffat under den verksamhetsförlagda utbildningen på Socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet. Studien har utgått ifrån följande frågeställningar: - Hur beskriver studenterna att interpersonella konflikter förekommer? - Vilka strategier upplevde studenterna var framgångsrika vid interpersonella konflikter? - Vilka konsekvenser upplevde studenterna att interpersonella konflikter gav? Studien baseras på kvalitativ metod och tio semistrukturerade intervjuer med studenter som genomfört kursen Handledd studiepraktik SQ1451 på socionomprogrammet vid Göteborgs Universitet. LÄS MER