Sökning: "Josephine Delbo"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Josephine Delbo.

  1. 1. Modersmålsundervisningens betydelse för elevers utveckling, identitet och lärande av det svenska språket

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Johanna Månsson; Josephine Delbo; [2013]
    Nyckelord :Kultur; Modersmålsundervisning; Språk; Identitet;

    Sammanfattning : Syftet med vår studie är att utifrån informanterna och den valde skolan undersöka modersmålets betydelse för elevens utveckling som individ och i sitt lärande av det svenska språket. Vi vill även undersöka modersmåls- och svensklärarnas samarbete med varandra samt deras syn på modersmålsundervisning. LÄS MER