Sökning: "Josephine Karlsson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Josephine Karlsson.

 1. 1. Människan har alltid ätit kött, så varför väljer man nu att konsumera köttersättningsprodukter? En studie som studerar meningen bakom konsumtionen av köttersättningsprodukter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Arvidsson; Josephine Karlsson; [2020-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Urbana prototyper - En flytande metod på väg mot fasta platsskapare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Eric Takman; Josephine Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Prototyper; Temporär arkitektur; Medborgardialog; Medborgarinitiativ; Platsskapare; Jubileumsparken; Konst; Experimentella tester; Prototypes; Temporary architecture; Civic dialogue; Citizens initiative; Site creator; Art; Experimental tests;

  Sammanfattning : När stadsbyggnadsprojekt planeras och städer omformas, var kommer medborgares kunskap om sin omgivning in? Hur behåller eller skapar medborgarna en anknytning till stadens platser, när deras användning och identitet förändras? Om staden ska vara en allmän rättighet krävs det att den växer fram kollektivt. Därför måste medborgares kunskap tas till vara på i stadens utveckling och i konkreta stadsbyggnadsprojekt. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor i Försvarsmakten : En kvalitativ studie om hur kvinnor påverkas inom ett mansdominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emma Tolonen; Josephine Karlsson; [2018]
  Nyckelord :kvinnor; förväntningar; roll; mansdominerad; Försvarsmakten;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att ge en djupare förståelse för hur kvinnor påverkas och svarar upp på förväntningar som förekommer vid en mansdominerad arbetsplats. Trots den svenska framgången inom jämställdhet finns det än idag arbetsplatser som fortfarande är mansdominerade där kvinnorna kan ha svårt att finna sin roll vilket bidrar till fortsatt ojämställd arbetsmarknad. LÄS MER

 4. 4. Hur ska man tänka? : Om bristande läsförståelse hos elever i Vuxenutbildning med Svenska som modersmål

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josephine Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Central concepts; Adult education; Swedish as a mother tongue; Lack of reading comprehension; Ethnography; Phenomenography; Skoldidactic theory; Centrala begrepp; Vuxenutbildning; Svenska som modersmål; Bristande läsförståelse; Etnografi; Fenomenografi; Skoldidaktisk teori;

  Sammanfattning : Genom iakttagelser under den verksamhetsförlagda delen av min yrkeslärarutbildning har jag gjort iakttagelser som ligger till grund för den här studien. Läsförståelse är avgörande för att kunna tillgodogöra sig sina studier på bästa sätt det finns det forskningen om, men hur ser forskningen ut när det handlar om läsförståelse inom vuxenutbildning? Jag har i den här studien valt att fokusera på de elever som har svenska som modersmål då det inte tenderar vara ett prioriterat område inom forskning om läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med psykisk ohälsa inom somatisk vård : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Josephine Alm; Johanna Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Omvårdnad; psykisk ohälsa; sjuksköterskan; somatiska vården; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En tredjedel av Europas befolkning drabbas av någon form av psykisk ohälsa varje år. Personer med psykisk ohälsa drabbas oftare av medicinska åkommor än andra och behöver därför vårdas på somatiska avdelningar och mottagningar. LÄS MER